I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „Kupující“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu  www.since.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně

za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP včetně Reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném

a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel anebo právnická osoba, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.since.cz je Dobrá limča s.r.o., se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno. Dobrá limča s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti.

Místem plnění ze všech smluvních vztahů je  Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno. V případě osobního odběru je odběrné místo prodávajícího místo uvedené kupujícím v objednávce.

II. Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.since.cz  může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět zde objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti

z kupní smlouvy (včetně VOS).

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Kupní smlouva

 1. Uzavření smlouvy

V případě internetového obchodu dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je na webu provozovaným prodávajícím požadované plnění (zboží, službu) vloženo do elektronického nákupního košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, tak i dopravu a způsob úhrady, a následně zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím (za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  V opačném případě bude prodávající Kupujícího kontaktovat s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí

 1. a) odmítnutí objednávky (např. při nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží apod.);
 2. b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s nabídkou, zda Kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená v okamžiku doručení potvrzení nabídky objednatelem zpět prodávajícímu např. emailovou zprávou.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (akceptace), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu internetového obchodu www.since.cz.

Kupující má jedinou možnost zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, bez jakýchkoliv sankcí, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle Kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky či ještě nedošlo k expedici zboží. Tuto skutečnost je Kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle na webových stránkách v záložce Kontakt.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za oboustranně závazné a okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří věc pro přepravu.

 1. Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a jsou součástí Reklamačního řádu.  

 1. Záruka za jakost

Prodávající zaručuje, že bude věc po určitou dobu způsobilá pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti pro tuto věc obvyklé. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. To se však netýká:

- u baterií, kde je záruční doba 6 měsíců;

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

- vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci.

Vady způsobené přepravou je Kupující povinen reklamovat u přepravce ihned po převzetí (a v souladu s jeho reklamačními podmínkami) a o této skutečnosti je povinen vyrozumět prodávajícího (viz Reklamační řád).

 1. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. b) na odstranění vady opravou věci;
 3. c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. d)  odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci, nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávající.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

IV. Cena

Všechny ceny jsou smluvní. Na webových stránkách www.since.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v daném okamžiku. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zaokrouhlených produktech dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Platební podmínky

Prodávající akceptuje měnu Českou korunu (CZK) a následující platební podmínky:

 1. a)  platba předem bankovním převodem;
 2. b)  platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;
 3. c)  na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce);

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a jeho závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude Kupujícímu doručeno bez zbytečného odkladu po připsání kupní ceny na jeho bankovní účet.

S platností od 1.5.2017 zahajujeme poštovné zdarma pro jakýkoliv nákup na www.since.cz a to na všechny zásilky v rámci České republiky. Výběr dopravce v rámci nadstandartní služby "poštovné zdarma" je na výběru prodávajícího. Doprava na Slovensko zůstává zpoplatněna.

Pokud je zboží objednané na dobírku, prodávající jej odešle a Kupující si zásilku nepřevezme, naúčtuje mu Prodávající storno poplatek v ceně dopravného dle ceníku dopravce. Objednávku může Kupující bezplatně zrušit, ale pouze před jejím odesláním.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 1. Dodací podmínky
 2. Způsob dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Česká pošta

Při doručení Českou poštou, může zákazník využít, tzv.:  

Doporučenou zásilku - doručení obvykle do 2-5 pracovních dní od přijetí platby

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých produktů a s ohledem na provozní možnosti Prodávajícího. Objednávky jsou expedovány 

v co nejkratším termínu. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 1. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav a vizuální nepoškozenost zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nutné s dopravcem sepsat škodní protokol. Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  jehož součástí bude i sepsaný škodní protokol, popř. jej zaslat poštou na korespondenční adresu Prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VII. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.since.cz je možné provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese provozovatel odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy zveřejněného na internetových stránkách www.since.cz a jeho odeslání společně se zbožím na adresu Dobrá limča s.r.o., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel od prodávajícího, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky převodem

na bankovní účet. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 1. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 •    nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky

a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Dobrá limča s.r.o., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení

a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace

a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv

k těmto údajům.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

 1. Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. Závěrečná ujednání

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouva je rovněž uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2017.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dobrá limča s.r.o. Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..